happy the saadi day -روز سعدی مبارک

روز سعدی بر همگان مبارک!
------
 روز سعدی (شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی) ان شاعر و معلم همیشگی  انسان در تاریخ ! که در دو کتاب  "گلستان" و "بوستانش"  درس" آزاده گی" و" اخلاق" و "صلح و عشق" و  "کمک به همنوع و یکتا پرستی"  و نیز صدهها مضامین الهی و اخلاقی و سیاسی و فرهنگی را اموزش داده و می دهد  بویژه انجا که در  شعر "...بنی ادم اعضای یکدیگرند ---که در افرینش زیک گوهرند ---چو عضوی بدرد اورد روزگار--- دگر عضوها را نماند قرار--- تو کز محنت دیگران بی غمی--- نشاید که نامت دهند ادمی..." چنان جهان و جهانیان را به  شوق اورد که ان را در سر درب سازمان ملل متحد قرار دادند! تا
سیاستمداران جنگ طلب بدانند که "بلاخره" انسانند و نباید جان و مال و ناموس انسانهای همنوعش را برای رسیدن به منافع کثیف و نامشروع  زود گذر بخطر بیندازد ! که اگر چنین می شد ! جهان به چه بهشتی بر روی زمین تبدیل می شد. ای کاش از سعدی بیاموزیم که عمر کوتاه تر از ان است که ادمی "انسانیت " و "شرافت" و حس" مسئولیت شناسی" و "یاری همنوع" را زیر پا گذارد و به درنده ای تبدیل شود که فقط ظاهر و اسم ان به  ادمی ماند و در عمل ان کند که همه چیز باشد بجز رفتار" ادمیت"! 
سعید شجاعی سعدی- شیراز - 
====  
Happy anniversary of saadi, the great poet of world! with the lessons and poems of humanity values like "loving" and "peace" 
and "freedom" and also helping the poor people for getting the GOD blessing.saadi,indeed, is one of the big and useful teacher of the history for all ever. the people and the God peace upon him!. said shogaiee saadi, shiraz,saaditown,iran,april 20,2012
----------
/ 0 نظر / 8 بازدید